Testi 2.1

Suositeltava osaamistaso: 
80%

Melatoniin on ihmisen elimistössä luontaisesti esiintyvä "pimeähormooni" ja teollisesti valmistettuja melatoniinivalmisteita käytetäänkin mm. unettomuuden hoitoon. Kopioi melatoniinin rakennekaava vihkoosi ja ympyröi sekä nimeä yhdisteestä sen sisältämät funktionaaliset ryhmät. Käytä tarvittaessa nimetessäsi myös käsitteitä primäärinen, sekundäärinen ja tertiäärinen.

Pisteytysohje: 

+ ½ pistettä / ympyröity funktionaalinen ryhmä

+ ½ pistettä / oikein nimetty funktionaalinen ryhmä

Jos aminoryhmistä puuttuu tarkennus sekundäärinen, niin +0,25 pistettä / nimi.

Jos käytetty yhdisteiden nimiä, kuten amiini, niin ´+0,25 pistettä / oikein tunnistettu yhdiste.

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Mitä eroa on

a) tyydyttyneellä ja tyydyttymättömällä hiilivedyllä?

b) syklisellä ja aromaattisella yhdisteellä?

Selitä vastauksessasi käsitteet ja piirrä esimerkkiyhdisteiden rakennekaavat.

Pisteytysohje: 

a) Tyydyttynyt hiilivety sisältää ainoastaan yksinkertaisia sidoksia, kun taas tyydyttymätön hiilivety sisältää vähintään yhden kaksois- tai kolmoissidoksen. (+1p)

Esimerkiksi propaani on tyydyttynyt hiilivety ja propeeni tyydyttymätön hiilivety.

+1p / rakennekaava

b) Syklinen yhdiste on rengasrakenteinen tai sisältää ainakin osan, joka on rengasrakenteinen. Aromaattinen yhdiste sisältää puolestaan aina ainakin yhden bentseenirenkaan. (+1p)

Esimerkiksi sykloheksanoli on syklinen alkoholi ja bentsyylialkoholi on aromaattinen alkoholi:

+1p / rakennekaava 

HUOM! Sekä a)- että b)-kohdan vastauksista pitää käydä ilmi, kumpaa yhdistetyyppiä rakennekaava kuvaa (esim. syklinen yhdiste + rakenne kaava). Yhdisteitä ei tarvitse olla nimetty!

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Etanolin kiehumispiste on n. $78 ^o$C ja etaanihapon kiehumispiste on $118^o$C.

a) Piirrä etanolin ja etaanihapon rakennekaavat. (2p)

b) Selitä molekyylien välisten vuorovaikutusten avulla, miksi etaanihapon kiehumispiste on korkeampi kuin etanolin.(4p)

Pisteytysohje: 

a) Etanoli (+1p)

Etaanihappo (+1p)

b) Etanolilla ja etaanihapolla on kummallakin kahden hiilen mittainen hiiliketju, joten niissä esiintyy saman verran dispersiovoimia. (+1p) Etanolimolekyylien hydroksyyliryhmien välillä esiintyy vetysidoksia. (+1p) Etaanihappomolekyylien hydroksyyliryhmien välille muodostuu vetysidoksia ja karbonyyliryhmien välille dipoli-dipolisidoksia. (+1p) Etaanihapossa on siis enemmän molekyylien välisiä vuorovaikutuksia kuin etanolissa, ja siksi sen kiehumispistekin on korkeampi. (+1p)

 

 

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: