Testi 3.1

Suositeltava osaamistaso: 
80%

a) Mitä palaminen on?

b) Mitä reaktioituotteita syntyy magnesiumin palamisreaktiossa?

c) Mitä reaktioituotteita syntyy etaanin palamisreaktiossa?

d) Mitä eroa on orgaanisten yhdisteiden täydellisellä ja epätäydellisellä palamisella?

Pisteytysohje: 

a) Palaminen on aineen reagoimista hapen kanssa. (+1p)

b) Kun magnesium palaa, reaktiotuotteena syntyy magnesiumoksidia. (+1p)

$2Mg(s)+O_2(g) \rightarrow 2MgO(s)$ (ei vaadita ratkaisuun)

c) Kun etaani palaa, reaktiotuotteena syntyy hiilidioksidia ja vettä. (+1p)

$2 \text{ } C_2H_6(g) + 7\text{ } O_2(g) \rightarrow 2 \text{ } CO_2(g) + 6 \text{ } H_2O(g) ei vaadita ratkaisuun)

d) Täydellisessä palamisessa happea on käytettävissä riittävissä (+½p) ja orgaanisten yhdisteiden palaessa täydellisesti reaktiotuotteena syntyy ainoastaan hiilidioksidia (CO2) ja vettä (H2O) (+½p). Epätäydellisessä palamisessa happea ei ole käytettävissä tarpeeksi (+½p) ja hiilidioksidin ja veden lisäksi (+½p) voikin syntyä nokea (C) ja häkää (CO) (+½p).

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Kirjoita hapettumisreaktiolle reaktioyhtälö, kun

a) 1-propanoli hapettuu,

b) 2-butanoli hapettuu,

c) 2-metyyli-2-butanoli hapettuu,

jos se on mahdollista. Kerro myös sanallisesti, mitä reaktiossa tapahtuu, jos reaktio tapahtuu, tai perustele miksi reaktiota ei tapahdu, jos sitä ei tapahdu.

Pisteytysohje: 

a) 1-propanoli hapettuu primäärisenä alkoholina (+$\frac{1}{3}$p) ensin aldehydiksi (+$\frac{1}{3}$pja siitä edelleen karboksyylihapoksi (+$\frac{1}{3}$p):

(+½ p aldehydiksi hapettumisesta) (+½ p karboksyylihapoksi hapettumisesta)

b) 2-butanoli hapettuu sekundäärisenä alkoholina (+½p) ketoniksi (+½p):

(+1p)

c) 2-metyyli-2-butanoli on tertiäärinen alkoholi (+½p), joten se ei hapetu (+½p), koska OH-ryhmää sitovaan hiileen ei voi muodostua enää lisää sidoksia (+1p).

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

a) Määrittele käsitteet happo ja emäs.

b) Mitä tarkoitetaan protolysoitumisreaktiolla?

c) Mitä tapahtuu neutraloitumisreaktiossa?

Pisteytysohje: 

a) Happo on aine, joka pystyy luovuttamaan protonin eli H+-ionin (+1p) ja emäs on aine, joka pystyy vastaanottamaan protonin eli H+-ionin (+1p).

b) Protolysoitumisreaktiolla tarkoitetaan reaktiota, jossa happo tai emäs reagoi veden kanssa. (+1p) Happo luovuttaa vedelle protonin, jolloin muodostuu oksoniumioni eli H3O+-ioni. (+1p) Emäs puolestaan ottaa vedeltä vastaan protonin, jolloin muodostuu hydroksidi- eli OH--ioni. (+1p)

c) Neutraloitumisreaktiossa happo ja emäs reagoivat keskenään muodostaen vettä ja jotakin suolaa eli ioniyhdistettä. (+1p)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: