Utvärdering: Lag om grundläggande utbildning och Gymnasielag

Suositeltava osaamistaso: 
80%

Lue alla olevat tekstit oppilaan ja opiskelijan arvioinnista perusopetus- ja lukiolaeista. Vastaa alla oleviin kysymyksiin.

a) Mitä yhteistä perusopetus- ja lukiolaissa on oppilaan ja opiskelijan arvioinnista?

b) Mitä keskeisiä eroavaisuuksia perusopetus- ja lukiolaissa on arviointiin liittyen?

 

Lag om grundläggande utbildning 21.8.1998/628

22 § Elevbedömning

"Syftet med elevbedömningen är att leda och sporra eleverna i deras studier och utveckla deras förutsättningar att bedöma sig själva. Elevernas inlärning, arbete och uppförande skall bedömas mångsidigt.

Om bedömning av studieprestationerna och om framsteg i studierna gäller vad som bestäms om detta genom förordning och vad utbildningsstyrelsen föreskriver. Utbildningsstyrelsen beslutar om de uppgifter som skall antecknas i betygen.

Om elevens vårdnadshavare inte har gjort en framställning om att eleven skall kvarstanna i årskursen på grund av den allmänna framgången i skolan, skall vårdnadshavaren beredas tillfälle att bli hörd innan ett beslut fattas. (13.6.2003/477)"

Gymnasielag 21.8.1998/629

17 § Bedömning av de studerande (30.12.2008/1116)

"Syftet med bedömningen är att leda och sporra studerandena i deras studier och utveckla deras förutsättningar att bedöma sig själva. Studerandenas inlärning och arbete ska bedömas mångsidigt.

Den studerande har rätt att få uppgifter om bedömningsgrunderna och hur de har tillämpats på honom eller henne.

I språkundervisningen ska den studerandes muntliga språkfärdighet bedömas utöver de övriga delområdena i språkfärdigheten. Den muntliga språkfärdigheten bedöms i ett särskilt prov. Utbildningsstyrelsen svarar för utarbetandet av provet. Bestämmelser om innehållet i provet i muntlig språkfärdighet utfärdas genom förordning av statsrådet.

Bestämmelser om bedömning av studieprestationerna under studiernas gång, om framsteg i studierna samt om avgångsbetyg och andra betyg som ges den studerande utfärdas genom förordning av statsrådet. Utbildningsstyrelsen meddelar preciserande föreskrifter om bedömningen av studieprestationer och beslutar om de uppgifter som antecknas i betygen."

Pisteytysohje: 

Merkitse värikynällä pisteesi ja lisää tekstiisi mahdolliset puutteet.

a) Yhteistä molemmissa lakiteksteissä on se, että sekä perusopetuksessa että lukio-opetuksessa arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua (+1p) sekä kehittämään oppilaan/opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin (+1p). Sekä oppimista että työskentelyä tulee arvioida monipuolisesti (+1p).

b) Eroavaisuuksia on mm.

  • perusopetuksessa arvioidaan myös käyttäytymistä
  • perusopetuksessa on mahdollista jättää oppilas luokalle
  • lukiossa lain mukaan opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta häneen
  • lukiolaissa on erikseen mainittu myös suullisen kielitaidon arvioinnista.

Pisteytys: Yksi piste (+1p) jokaisesta löydetystä eroavaisuudesta, kuitenkin max. 3 pistettä.

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: