Adverbit: muodostus ja vertailu

Suositeltava osaamistaso: 
80%

1. Etsi seuraavasta MarkTwainin sitaatista neljä adverbia ja kirjoita ne vihkoosi.(2p)

 Life is short, break the rules, forgive quickly, kiss slowly, love truly, laugh uncontrollably, and never regret anything that made you smile.

2. Mistä päätteistä tunnistat suomen kielen ja englannin kielen adverbit? Mitä adverbit kertovat, eli mihin kysymykseen ne vastaavat? Kirjoita vastaukset vihkoosi! (2p)

3. Osa adverbeista on epäsäännöllisiä. Muistatko, miten seuraavat adverbit muodostetaan: 

hyvä: good -> hyvin: ____________________

nopea: fast -> nopeasti: ___________________

hard: kova -> kovasti: ____________________

 

 

Pisteytysohje: 

1. Adverbit ovat: 

 Life is short, break the rules, forgive quickly, kiss slowly, love truly, laugh uncontrollably, and never regret anything that made you smile.

+½p jokaisesta tunnistamastasi adverbista, eli yhteensä +2p, jos löysit kaikki. 

 

2. Suomen adverbit tunnistaa -sti -päätteestä, englannin puolestaan -ly -päätteesä. (+1p; +½p, jos vain toinen oikein)

Adverbit kuvailevat tekemistä tai vahvistavat adjektiiveja tai toisia adverbejä.Ne vastaavat kysymykseen miten. Jos jokin näistä asioista löytyi vastauksestasi, niin +1p

 

3. +2p, jos kaikki adverbit on oikein. +1p, jos yksi tai kaksi on oikein.

   hyvin: well

   nopeasti: fast

   kovasti: hard  -> HUOM: hardly tarkoittaa tuskin, esim. Hardly any students came to class. = Tuskin yhtään opiskelijaa tuli tunnille.

 

 

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Kirjoita lauseita, joissa käytät annettua verbiä ja muutat annetun adjektiivin adverbiksi. Esim. shy + sing -> She sings quite shyly. Muista, että kaikki adverbit eivät muodostu saman säännön mukaan!

1. simple + tell

2. early + wake up

3, happy + laugh

4. careful + do

5. enthusiastic + wait

6. silly + behave

Pisteytysohje: 

+1p jokaisesta oikein muodostetusta adverbista; ne ovat tummennettuina esimerkkilauseissa..

1. She simply told me to shut up. (-le -loppuisilla viimeinen e muuttuu y:ksi.)

2. I have to wake up early every day. (early on samannäköinen adjektiiivina ja adverbina, kuten myös late)

3. My brother laughed happily when I told him the news. (Jos adjektiivi päättyy konsonantti + y, muuttuu tuo y i:ksi ennen -ly-päätettä; tosin tähänkin on poikkeus: shy -> shyly)

4, You always do your homework so carefully! (peruskaavan mukaan muodostettu arverbi: -ly -pääte adjektiivin perään.)

5. We waited enthusiastically for the holiday to begin (adjektiiveista, jotka päättyvät -ic muodostetaan adverbeja lisäämällä -ally,)

6, The children sometimes behave in a silly manner/way. (adjektiivit, joilla on jo valmiiksi -ly-pääte muutetaan adverbeiksi lisäämällä in a ____ way/manner, esim, in a friendly way.)

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Käännä seuraavat englanniksi. Lue tarkasti, että huomaat milloin on kyse komparatiivista ja milloin superlatiivista!

1. Kirjoittaa huolellisemmin

2. Puhua selkeämmin

3. Huutaa (kaikkein) kovimmin

4, Opiskella ahkerammin

5. Valehdella vähemmän

6. Pelata huonoiten

Pisteytysohje: 

+1p jokaisesta oikein muodostetusta adverbin vertailumuodosta; ne on tummennettu vastauksissa. Jos verbi meni pieleen, ei haittaa.

1. write more carefully

2. speak more clearly

3. scream (the) most loudly

4. study harder

5. lie less

6. play (the) worst

Kohdissa 1, 2 ja 3 on -ly-päätteinen adverbi, jotka vertaillaan more ja most sanojen avulla. (voit myös käyttää less ja least!) Määräinen artikkeli ei ole pakollinen.

Kohdassa 4 on adjektiivin kaltainen adverbi, ne vertaillaan -er ja -est -päätteillä.

Kohdissa 5 ja 6 on epäsäännöllinen adverbi, joiden vertailu on opeteltava ulkoa.

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: