Arviointi: perusopetus- ja lukiolaki

Suositeltava osaamistaso: 
85%

Lue alla olevat tekstit oppilaan ja opiskelijan arvioinnista perusopetus- ja lukiolaeista. Vastaa alla oleviin kysymyksiin.

a) Mitä yhteistä perusopetus- ja lukiolaissa on oppilaan ja opiskelijan arvioinnista?

b) Mitä keskeisiä eroavaisuuksia perusopetus- ja lukiolaissa on arviointiin liittyen?

 

Perusopetuslaki 21.8.1998/628

22 § Oppilaan arviointi

"Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti.

Opintosuoritusten arvioinnista ja opinnoissa etenemisestä on voimassa, mitä niistä asetuksella säädetään ja opetushallitus määrää. Todistuksiin merkittävistä tiedoista päättää opetushallitus.

Jollei oppilaan huoltaja ole tehnyt esitystä oppilaan jättämisestä vuosiluokalle oppilaan yleisen koulumenestyksen vuoksi, huoltajalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä. (13.6.2003/477)"

Lukiolaki 21.8.1998/629

17 § Opiskelijan arviointi (30.12.2008/1116)

"Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan oppimista ja työskentelyä tulee arvioida monipuolisesti.

Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta häneen.

Kielten opetuksessa opiskelijalta arvioidaan kielitaidon muiden osa-alueiden lisäksi suullinen kielitaito. Suullista kielitaitoa arvioidaan erillisellä kokeella, jonka laatimisesta vastaa opetushallitus. Suullisen kielitaidon kokeen sisällöstä säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään opintosuoritusten arvioinnista opintojen aikana, opinnoissa etenemisestä sekä päättötodistuksesta ja muista opiskelijalle annettavista todistuksista. Opetushallitus antaa opintosuoritusten arvioinnista tarkentavia määräyksiä ja päättää todistuksiin merkittävistä tiedoista."

Pisteytysohje: 

Merkitse värikynällä pisteesi ja lisää tekstiisi mahdolliset puutteet.

a) Yhteistä molemmissa lakiteksteissä on se, että sekä perusopetuksessa että lukio-opetuksessa arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua (+1p) sekä kehittämään oppilaan/opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin (+1p). Sekä oppimista että työskentelyä tulee arvioida monipuolisesti (+1p).

b) Eroavaisuuksia on mm.

  • perusopetuksessa arvioidaan myös käyttäytymistä
  • perusopetuksessa on mahdollista jättää oppilas luokalle
  • lukiossa lain mukaan opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta häneen
  • lukiolaissa on erikseen mainittu myös suullisen kielitaidon arvioinnista.

Pisteytys: Yksi piste (+1p) jokaisesta löydetystä eroavaisuudesta, kuitenkin max. 3 pistettä.

Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: