Arviointi: omat arviointikäytänteet

Suositeltava osaamistaso: 
85%

"Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan edellytyksiä itsearviointiin." (Perusopetus- ja lukiolaki)

a) Pohdi omia arviointikäytänteitäsi ja tee lyhyt kirjoitelma tai listaus ranskalaisilla viivoilla oman arviointikäytänteesi kulmakivistä. Kirjaa myös mitä, miten ja miksi arvioit:

 • Mitä arvioit?
  Tiedollisia valmiuksia ja/vai taitoja ja osaamisia?
 • Miten arvioit?
  Jatkuvasti ja/vai kurssin päätteeksi, käytätkö kirjallisia kokeita, suullisia kokeita, arviointikeskusteluja...?
 • Miksi arvioit?
  Oppimisen ohjaamiseksi, itsearviointitaitojen kehittämiseksi, koulutusjärjestelmän vuoksi (esim. jatko-opintovalmiudet), oman oikeusturvan vuoksi...?

b) Keskustele oman arviointikäytänteesi kulmakivistä jonkun toisen opettajan kanssa. Pohtikaa niiden toimivuutta ja järkevyyttä oppimisen ja itsearviointitaitojen kehittymisen kannalta (lukio/perusopetuslaki) ja pyrkikää yhdessä löytämään ainakin yksi kehityskohde omista käytänteistäsi.

Pisteytysohje: 

"Suuri osa arvioinnista on opettajien ja oppilaiden välistä vuorovaikutusta. - - Oppilaita ohjataan havainnoimaan omaa ja yhteistä työskentelyä ja antamaan rakentavaa palautetta toisilleen ja opettajille. Tämä luo edellytyksiä oppilaiden itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin taitojen kehittymiselle perusopetuksen aikana." (POPS 2014 s. 47)

"Arvioinnilla opiskelijaa kannustetaan omien tavoitteiden asettamiseen ja tarkoituksenmukaisten työskentelytapojen valintaan. Opintojen aikainen arviointi ja palautteen antaminen ovat osa opiskelijan ja opettajan välistä vuorovaikutusta. Palaute sekä itse- ja vertaisarviointi ohjaavat opiskelijaa tarkentamaan asetettuja tavoitteita ja kehittämään työskentelyään tavoitteiden suuntaisesti." (LOPS 2015, s. 228)

a) Pisteytä oma vastauksesi alla olevien kriteerien avulla.

 • Omia arviointikäytänteitä pohdittu monipuolisesti ja kaikista kolmesta näkökulmasta (mitä, miten, miksi). (3p.)
 • Omia arviointikäytänteitä pohdittu monipuolisesti, mutta vain yhdestä tai kahdesta näkökulmasta (mitä, miten, miksi). (2p.)
 • Omia arviointikäytänteitä pohdittu kapea-alaisesti ja vain yhdestä tai kahdesta näkökulmasta (mitä, miten, miksi). (1p.)

b) Pisteytä oma vastauksesi alla olevien kriteerien avulla.

 • Omista arviointikäytänteistä keskusteltu jonkun toisen opettajan kanssa. (+1p.)
 • Keskusteltu niiden toimivuudesta ja järkevyydestä oppimisen ja itsearviointitaitojen kehittymisen kannalta. (+1p.)
 • Löydetty ainakin yksi kehityskohde (ja mahdollisesti luotu sille alustava suunnitelma). (+1p.)
Pisteytysohjeen mukaiset pisteet
Ymmärryksen arviointi
Navigointi

Tekemäsi itsearvion pohjalta tuloksesi prosentteina on: